Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets krisberedskap Diarienummer: Ju2015/1400/SSK

Publicerad Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utifrån erfarenheterna från hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län 2014 skapa förutsättningar för en stärkt krisberedskap.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att sammanställa slutsatserna från de utredningar och utvärderingar som har genomförts med anledning av skogsbranden. Vidare ska MSB bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder som syftar till att stärka samhällets krisberedskap. MSB ska samråda med myndigheter och andra aktörer som berörs av de eventuella åtgärdsförslagen.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2016.

Se även:
Dir. 2015:12 Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)