Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att systematiskt sammanställa kunskap på förlossningsområdet Diarienummer: S2015/2044/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag att systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som minskar komplikationer och skador hos den födande kvinnan i samband med förlossningen och andra relevanta frågor inom förlossningsvården som har bäring på den födande kvinnans hälsa. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 15 november 2015 och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 april 2016.