Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utveckla miljözonsbestämmelserna Diarienummer: N2015/08889/MRT

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att föreslå hur dagens miljözonsbestämmelser kan utvecklas för att bättre bidra till att miljökvalitetsmålen och målen för transportpolitiken uppnås.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att lämna förslag till:

  • hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar kan inkluderas i miljözonsbestämmelserna,
  • hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga, samt
  • hur efterlevnaden ska säkerställas.

Uppdraget omfattar att redovisa förslag till nödvändiga författningsändringar. Svenska och internationella erfarenheter av miljözoner bör tas tillvara. Möjligheterna till harmoniserade europeiska lösningar bör beaktas.

Samtliga förslag som innebär regelförändring ska åtföljas av en konsekvensanalys enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Därutöver ska de samhällsekonomiska konsekvenserna av förslagen redovisas, liksom effekterna på miljökvalitetsmålen och de transportpolitiska målen.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen samråda med Naturvårdsverket, Trafikverket, Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för näringslivet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2016.

Skälen för regeringens beslut

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Frisk luft är i huvudsak positiv, men regeringen bedömer att ytterligare insatser behövs för att nå miljökvalitetsmålet. Det finns samtidigt kvarstående problem med att klara EU:s gränsvärden för luftkvalitet och svenska miljökvalitetsnormer för luft. De största utmaningarna gäller främst kvävedioxid och partiklar (PM10).

Renare motorer och bränslen har gett stora utsläppsminskningar, men vägtrafiken är fortfarande en betydande källa till luftföroreningar och deras hälsopåverkan. Problemen är störst i tätorter, dels för att fler exponeras där, dels för att slutna gaturum ger högre halter av luftföroreningar. För att komma till rätta med problemen har några kommuner efterfrågat fler verktyg. Regeringen ser därför över vilka möjligheter som kan finnas. Ett verktyg skulle kunna vara att införa miljözoner även för personbilar. Miljözoner för tunga fordon har funnits sedan 1996 och har i dagsläget införts av åtta svenska kommuner.

Utredningen om fossilfri fordonstrafik övervägde i sitt betänkande Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) olika möjligheter för framtida utveckling av miljözonsbestämmelserna för att åstadkomma mer

likvärdig konkurrens mellan olika sätt att resa och transporteragods samt att långsiktigt åstadkomma emissionsfria zoner i städerna men lämnade inget förslag inom området.

Transportstyrelsen redovisade i maj 2010 ett regeringsuppdrag med ett förslag till miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och bussar. Redovisningen innehöll även ett förslag att ge kommuner möjlighet att förbjuda trafik med dubbdäck på samtliga vägar inom ett område vilket genomfördes 2011 genom att regeringen ändrade trafikförordningen (1998:1276).

Förslaget till miljözoner för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar byggde på att ett fordon ska kunna utestängas från en miljözon beroende på vilken utsläppsklass fordonet tillhör. De utsläppsklasser som ingick i förslaget har dock med tiden blivit inaktuella genom det kontinuerliga utbytet av fordon i fordonsparken och skärpta avgaskrav. I dessa delar behöver därför förslaget uppdateras.

I och med att fler flyttar in till städer är det viktigt att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Det kräver bland annat tystare fordon med låga emissionsnivåer. Det finns därför skäl att se över möjligheterna att använda miljözonsinstrumentet för att skapa attraktiva tätortsmiljöer samtidigt som det kan ge incitament att premiera tysta och emissionsfria fordon.