Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården att utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kriminalvården att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska Kriminalvården samråda med den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18), Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Eftersom genomförandet av uppdraget kan kräva internationell expertis samt kunskap om specifika frågor från olika forskningsfält ska Kriminalvården vid behov även samverka med andra relevanta aktörer och forskare inom och utom Sverige.

Under uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. I tillämpliga delar ska även ett barnrättsperspektiv beaktas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Kulturdepartementet) senast den 18 maj 2018.

Pressmeddelande: Nya uppdrag till myndigheter för arbete mot våldsbejakande extremism