Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda en reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt Diarienummer: N2017/00584/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda behovet av att genom föreskrifter reglera vilken standard som ska gälla för hur detaljplaner ska utformas tekniskt och därmed göra det enklare att utbyta information om detaljplaner digitalt. Boverket ska även redovisa hur en författningsreglering av sådana krav kan utformas. Uppdraget omfattar inte hur informationen i grundkartan ska utformas. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Lantmäteriet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i form av en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.