Uppdrag att driva en kompetenssatsning om digitaliseringensmöjligheter i plan- och byggprocessen Diarienummer: N2017/07544/PBB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, driva en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen.

Ladda ner:

Målsättningen med uppdraget är att bidra till en effektivare och mer enhetlig digitaliserad plan- och byggprocess, vilket är en del i det övergripande målet att få till stånd fler bostäder. I uppdragets genomförande ska Lantmäteriet ta tillvara Boverkets kunskap om plan- och byggprocessen och Naturvårdsverkets kunskap från uppdraget Digitalt först - för smartare miljöinformation samt inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, De små kommunernas samverkan och samverka med ett urval av kommuner, landsting och länsstyrelser. I genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet också ta hänsyn till det arbete som framkommit inom ramen för samverkansprogrammet Smarta städer, särskilt inom arbetsgruppen för digitaliserad planprocess.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2020. Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska informeras löpande under arbetets gång.