Uppdrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för kollektivtrafiken på landsbygd Diarienummer: N2016/00260/TS

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att i enlighet med vad som anges närmare under rubriken Uppdraget genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd.

Ladda ner:

Regeringens övergripande mål för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgare och näringsliv i hela landet. Miljöpåverkan från
transportsektorn och dess utsläpp av växthusgaser ska minska. En väl
utformad transportförsörjning bidrar till en fungerande arbetspendling
och därmed till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Vid genomförandet av uppdraget ska VTI föra en bred dialog och samverkan med berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 30 november 2016 samt i en slutrapport senast den 30 november 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).