Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda informationsinsatser Diarienummer: A2019/01324/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla den
digitala plattform som togs fram i samband med uppdraget
(Ku2018/00556/DISK) där det i dag finns samlad information om
diskrimineringslagens (2008:567) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav samt att sprida information om plattformen. I genomförandet av uppdraget ska DO samråda med Jämställdhetsmyndigheten.
DO ska vidare vidta åtgärder för att arbetsgivare ska ha kännedom om
diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet)
senast den 1 april 2020.