Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek Diarienummer: Ju2020/00690/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga brottslighet och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek.

Ladda ner:

Kartläggningen syftar till att ge en bild av förekomsten och karaktären på brottsligheten och ordningsstörningarna, inklusive vilken typ av brott och ordningsstörande handlingar som begås samt huruvida handlingarna riktas mot personal eller besökare. Brå ska om möjligt även belysa i vilken omfattning brotten och ordningsstörningarna begås av straffmyndiga personer. Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter från relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 15 september 2020.