Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om uppföljning av stöd som införts eller förändrats för att lindra effekterna av det nya coronaviruset Diarienummer: Fi2020/02593/BATOT

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden, främst avseende vilka kontrollåtgärder som vidtas i syfte att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från dem.

Uppdraget omfattar såväl genomförda som framtida reformer av detta slag. I uppdraget ingår även att vid behov bistå de utbetalande myndigheternas arbete med att införa effektiva och ändamålsenliga system för kontroll av utbetalningar av stöden, genom att ge stöd till erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan.

ESV ska under arbetets gång löpande informera Regeringskansliet. Senast den 31 oktober 2021 ska myndigheten lämna en redogörelse för uppdraget till regeringen.