Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Domarnämnden att förbereda övertagandet av ansvaret för säkerhetsprövning av vissa domare Diarienummer: Ju2020/02562/DOM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Domarnämnden att förbereda övertagandet av ansvaret för säkerhetsprövning av vissa domare från den 1 april 2021. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga delar.

Ladda ner:

Den 1 april 2019 trädde en ny säkerhets­skyddslag (2018:585) och ny säkerhets­skydds­förord­ning (2018:658) i kraft. Den nya säkerhets­skydds­lagen gäller för dom­stolarna till den del de bedriver säkerhets­känslig verk­samhet. Den som genom anställ­ning eller på något annat sätt ska delta i sådan verk­sam­het ska säker­hets­prövas. Det innebär att det, liksom enligt den tidigare säker­hets­skydds­lagen, kan vara aktuellt med säker­hets­prövning av domare. I dag gäller den ord­ningen att regeringen och Regerings­kansliet ansvarar för säker­hets­pröv­ningen när det gäller chefer för en dom­stol eller hyres- och arrende­nämnd.

I maj 2019 gavs f.d. lag­mannen Stefan Strömberg i uppdrag att biträda Justitie­departementet med att utreda vissa frågor på säker­hets­skydds­regle­ringens område (Ju 2019:B). Upp­draget inne­bar att analy­sera och ta ställ­ning till vem som bör ansvara för säker­hets­pröv­ningen av ordi­narie domare och hyres­råd när det gäller vem som ska utföra och göra bedöm­ningen av säker­hets­prövningen. I upp­draget ingick att säker­ställa en ända­måls­enlig ordning för att säker­hets­prövningarna görs i enlig­het med säker­hets­skydds­lag­stift­ningen samtidigt som dom­stolar­nas och domarnas själv­stän­diga ställ­ning värnas.