Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om sociala insatser i utsatta områden Diarienummer: A2020/02651

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel för samt följa upp en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Medlen avses gå till insatser i utsatta områden som syftar till att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Ladda ner:

Det kan handla om insatser som kompletterar och förstärker
verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det
brottsförebyggande arbetet (t.ex. fler fältarbetare eller motsvarande på
kvällar och helger, bl.a. för ökad tillgänglighet i socialtjänstens
verksamheter), liksom olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Socialstyrelsen ska även stödja kommuner och andra huvudmän som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) i genomförandet av satsningen. I uppdraget ingår därför att samla och sprida kunskap och exempel på arbetssätt och metoder.

Socialstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget inhämta kunskaper och erfarenheter från Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation, Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid länsstyrelsen i Östergötlands län, Polismyndigheten, Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Regioner. Socialstyrelsen ska därutöver ha de kontakter med andra aktörer som behövs för genomförandet av uppdraget.

Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor för 2021 och regeringen beräknar 250 000 000 kronor årligen för 2022–2023. Socialstyrelsen får för den stödjande delen av uppdraget använda högst 5 000 000 kronor för 2021 och regeringen beräknar 5 000 000 kronor årligen för 2022–2023.

Socialstyrelsen får därutöver använda högst 1 500 000 kronor för 2021 och regeringen beräknar 1 500 000 kronor årligen för 2022–2023 till kostnader för att fördela medel och administrera satsningen.

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering, anslag 4:1 Åtgärder mot segregation.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet).
Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.