Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025 Diarienummer: S2021/ 03344

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig tillsyn av alkohol, tobak och andra nikotinprodukter. Detta enligt den modell som utvecklades i projektet Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • utveckla former för samverkan med relevanta aktörer på den regionala och lokala nivån,
  • medverka till den nationella samordning som Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att verka för inom ANDTS-området i enlighet med regeringens förnyade strategi avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar 2021–2025 (prop. 2020/21:132) samt
  • underlätta och stödja kommunernas arbete med tillsyn och tillståndsgivning inom området, genom kontinuerlig kompetensutveckling och annat relevant stöd.

Samverkan med Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna genomför uppdraget i samverkan med Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter och organisationer.

Gemensam och samlad redovisning

Varje år, med början 2022, redovisar Länsstyrelserna gemensamt och samlat till Folkhälsomyndigheten, detta med kopia till Socialdepartementet. Uppdraget slutredovisas Socialdepartementet senast den 31 mars 2026.