Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas Diarienummer: N2021/01633

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas.

Ladda ner:

Sametinget får i uppdrag att analysera samebyarnas organisation och föreslå hur den bör utformas i fråga om exempelvis ändamål, relationen mellan sty­relse, bystämma och enskilda medlemmar, medlemmars rösträtt samt same­byars och medlemmars rättigheter och skyldigheter. Sametinget ska även analysera hur rennäringslagens (1971:437) regler om medlemskap i samebyar för­håller sig till den rättighetsreglering som finns i regeringsformen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), samt hur befintliga samebymedlemmar skulle påverkas av en förändring av med­lemskapsreg­lerna. Relevanta folkrättsliga principer ska beaktas i analysen.

Utifrån sina slutsatser ska Sametinget föreslå vad som bör gälla för medlem­skap i same­byar. Dessutom ska Sametinget analysera om och i så fall på vilka sätt en sameby bör kunna delas, fusioneras eller upphöra att existera, hur den då ska avvecklas och hur renskötselrätten i så fall påverkas inom byns område. Sametinget ska slutligen redogöra för konsekvenserna av sina för­slag.

Sametinget ska genomföra uppdraget i nära dialog med samebyarna, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Koncessionssameby­arnas intresseförening. Sametinget ska verka för att de förslag som Same­tinget lämnar är sådana att det stora flertalet av sameby­arna kan ställa sig bakom dem. Sametinget ska även ha kontakt med de övriga samiska organisationer som myndigheten bedömer som relevanta för uppdraget. Uppdraget ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv. Under arbe­tets bedrivande ska Sametinget ha en löpande dialog med den kommitté som ska föreslå en ny renskötsellag och informera kommittén om hur arbetet fort­skrider.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2022 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).