Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie avseende gröna digitala bevis Diarienummer: S2021/03939

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie för att komplettera den digitala infrastrukturen för vaccinationsbevis som nu utvecklas i Sverige. Infrastrukturen ska även omfatta bevis om tillfriskande och negativa resultat på ett covid-19 test. Bevisen är tillsammans det så kallade digitala gröna beviset.

Ladda ner:

Hänsyn till tidigare uppdrag

Myndigheten ska ta särskild hänsyn till slutsatser från det myndighetsövergripande förarbete som tidigare redovisats i Myndigheten för digital förvaltnings rapport om utveckling av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Myndigheten ska också ta hänsyn till de uppdrag regeringen givit Digg, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten för att utveckla och inrätta en teknisk lösning för utfärdande av vaccinationsbevis.

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget:

  • utreda hur bevis om såväl tillfrisknande som negativa svar på ett covid-19 test ska kunna upprättas för invånare som har testat sig för covid-19 i Sverige och presentera en genomförandeplan för upprättandet av dessa bevis som tar hänsyn till ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet,
  • säkerställa att utformningen av den utökade infrastrukturen utgår från EU-lagstiftning och, så långt det är möjligt, från befintliga informations-resurser, de specifikationer som tas fram inom området samt internatio-nella standarder och riktlinjer,
  • säkerställa att den utökade infrastrukturen tillgodoser gällande krav på dataskydd och skyddet för den personliga integriteten och i sammanhanget analysera personuppgiftsbehandling och behovet av eventuella regeländringar, − göra en uppskattning, på ett respektive två års sikt, av kostnaderna för inrättandet av den utökade infrastrukturen inklusive kostnader för krav, utveckling, drift och förvaltning samt verksamhet för att tillhandahålla bevisen,
  • utforma förslagen så att belastningen på hälso- och sjukvården och andra relaterade verksamheter och organisationer, så långt som möjligt, begränsas. Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regerings-formen redovisas.

Samverkan och dialog med andra 

Uppdraget utförs i nära samverkan med Digg, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Dialog ska också ske med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera AB och andra.

E-hälsomyndigheten redovisar uppdraget till Socialdepartementet senast den 14 maj 2021.