Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19 Diarienummer: S2021/03940

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19. Detta i likhet med det myndigheten tidigare redovisat i uppdraget om smittskyddsåtgärder i samhället.

Ladda ner:

Vidareutveckling och konkretisering

Folkhälsomyndigheten ska vidareutveckla och konkretisera graden av smittspridning, antalet personer som behöver sjukhusvård och vaccinationsgrad som avses för respektive nivå som framgår av myndighetens tidigare rapport.

Respektive nivå bör innehålla verifierbara data och tydliga indikatorer. Nivåerna ska utvecklas så de är så tydliga, transparenta och så förutsägbara. Hänsyn ska tas till andra relevanta faktorer.

Motivera och prioritera restriktioner

Myndigheten ska motivera och prioritera bland de olika restriktioner som vidtagits med stöd av lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen utifrån restriktionernas uppskattade effekt på smittspridningen vid respektive nivå.

Återgång till normalläge

Myndigheten ska analysera vad en gradvis återgång till ett ”nytt normalläge” i samhället innebär. Analysen ska innefatta en prognos för när detta läge kan inträffa, vilka förutsättningar som kan gälla, inklusive nivå på smittspridningen och andelen vaccinerade i olika befolkningsgrupper och hur detta läge ser ut i förhållande till före pandemins utbrott och om myndigheten ser behov av restriktioner eller rekommendationer i ett sådant eventuellt ”nytt normalläge”.

I genomförandet av uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med Socialstyrelsen och vid behov med andra berörda myndigheter och aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 maj 2021.