Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda ungdomar i krisberedskap och civilt försvar Diarienummer: Ju2021/02444

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) att utforma och genom­föra en digital utbild­ning för ungdomar i kris­beredskap och civilt försvar. Utbild­ningen ska vara frivillig och erbjudas ung­domarna det år de fyller 16.

Ladda ner:

Utbildningen ska genom­föras första gången 2022 och den ska därefter löpande upp­dateras vid behov.

Utbildningen ska ge en grund­läggande orien­tering i hur Sveriges kris­beredskap samt civila försvar är uppbyggt. I detta ingår även den för­väntan som finns på individers hem­beredskap för att kunna klara sig under all­varliga händelser i sam­hället. Vidare ska utbild­ningen ge grund­läggande kunskap om hur den enskilde kan bidra till kris­bered­skapen och det civila försvaret. Utbild­ningen komplet­terar på så sätt den informa­tion som ges om militärt försvar i sam­band med mönstring och ger samman­taget en bred bild av olika sätt att bidra till total­försvaret.

MSB ska under upp­dragets genom­förande samverka med Försvars­makten, Total­försvarets plikt- och prövnings­verk, frivilliga försvars­organisa­tioner och andra berörda aktörer.

En redo­visning av hur uppd­raget har utförts samt en bedömning av vilket genom­slag som utbild­ningen har fått ska lämnas till Regerings­kansliet (Justitie­departementet) senast den 31 december 2022 och därefter årligen i årsredo­visningen.