Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 Diarienummer: S2021/08239

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Folkhälsomyndigheten att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot covid-19 (S2021/08239).

Ladda ner:

Uppdraget ändras enligt följande:

  • Folkhälsomyndigheten ska även genomföra informationsinsatser och se till att information om vaccination mot covid-19 finns samlad och lättillgänglig.
  • Myndigheten ska löpande följa och vid behov hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.
  • Folkhälsomyndigheten ska vid behov och i enlighet med rådande rekommendationer bistå regionerna i arbetet med att åstadkomma en så hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning som möjligt.
  • Folkhälsomyndigheten ska inte längre skicka månadsvisa sammanställningar till Kammarkollegiet och Regeringskansliet av hur mycket varje region ska få i ersättning för genomförda vaccinationer mot covid-19. Rapporteringen i januari 2023, som rör Q4 2022, berörs inte av denna ändring.
  • Folkhälsomyndigheten ska månadsvis, i stället för veckovis, muntligen redovisa löpande bedömningar av förväntat och faktiskt nationellt överskott till Regeringskansliet. Alternativt i särskild redovisning för det fall det sker betydande förändringar gällande överskottet eller på begäran av Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 januari 2024. Myndigheten ska senast den 31 januari 2023 lämna en delredovisning avseende arbetet med uppdraget under 2022 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

Uppdraget är i övrigt oförändrat.