Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda och införa ett fritidskort för barn och unga Diarienummer: S2023/01303

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkrings-kassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Statens kulturråd i uppdrag att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska genom fritidskortet få utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Ambitionen är att införandet av fritidskortet kan ske i början av 2024.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska ha huvudansvaret för arbetet med att förbereda, införa och förvalta ett fritidskort för barn och unga. I detta ingår bl.a. att samordna deltagande myndigheter och utförarorganisationer. E-hälso-myndigheten ska inom ramen för uppdraget förbereda, utveckla och ta fram förslag till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv digital tjänst för fritids-kortet, inbegripet effektiva kontrollfunktioner och en utbetalningsfunktion. I den förberedande delen av uppdraget ingår även att göra en analys och bedömning av dels vilka rättsliga förutsättningar som behöver vara uppfyllda när fritidskortet lanseras, dels kostnaderna för utveckling, driftsättning och förvaltning av den digitala tjänsten inbegripet en kontrollfunktion. E-hälso-myndigheten ska när uppdraget utförs inhämta kunskap från MUCF och Statens kulturråd om vilka villkor och förutsättningar som bedöms krävas för att den digitala tjänsten på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt ska kunna utformas utifrån bl.a. målgruppens och utförarorganisationernas behov. E-hälsomyndigheten ska även inhämta motsvarande uppgifter från Sveriges Riksidrottsförbund och Svenskt Friluftsliv, liksom från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Försäkringskassan ska göra urvalet av vilka barn och unga som ska få ta del av fritidskortet enligt de kriterier som Regeringskansliet (Socialdeparte-mentet) tillhandahåller. I uppdraget ingår att förbereda för att kunna förse E-hälsomyndigheten och även Folkhälsomyndigheten med uppgifter om de individer som ska omfattas av fritidskortet. I det arbetet ingår även att bedöma och redovisa de rättsliga förutsättningarna för ett nödvändigt och ändamålsenligt uppgiftslämnande mellan myndigheterna.

Försäkringskassan ska när uppdraget utförs samverka med E-hälsomyndig-heten och Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att ett uppgiftslämnande fungerar kostnadseffektivt mellan myndigheterna. Även kostnader för att förse E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten med dessa uppgifter ska analyseras. Den digitala tjänsten och kontrollfunktionen ska utformas på ett sätt som minimerar riskerna för felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet. Försäkringskassan ska bistå E-hälsomyndigheten med kunskap och stöd om hur systemet bör utformas för att motverka risken för felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet och hur kontrollfunktionen bör utformas.

MUCF och Statens kulturråd ska analysera och föreslå vilka kriterier som utförarorganisationer och fritidsaktiviteter bör uppfylla för att kunna erbjudas att omfattas av fritidskortets tillämpningsområde. Kriterierna ska vara möjliga att kontrollera på ett kostnadseffektivt sätt och möjligheterna till felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet ska minimeras. De deltagande organisationerna ska kunna påvisa en fungerande verksamhet sedan tidigare. Vid behov ska organisationernas verksamhet granskas. I uppdraget ska jämställdhetsaspekter beaktas genomgående. Även målet för demokratipolitiken, en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika ska beaktas. Målet för regeringens politik mot diskriminering, som är ett samhälle fritt från diskriminering, ska beaktas i uppdraget. I uppdraget ingår att föreslå vilka organisationer som bör omfattas av fritidskortet från start och att förbereda för en eventuell stegvis utvidgning för att ge barn och unga ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt.

Myndigheterna ska även specificera vilka avgifter, såsom exempelvis medlemsavgifter eller terminsavgifter, som fritidskortet bör kunna användas för med hänsyn till organisationernas olika förutsättningar. MUCF och Statens kulturråd ska även bistå E-hälsomyndigheten med kunskap om vilka villkor och förutsättningar som krävs för att den digitala tjänsten för fritids-kortet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt ska utformas utifrån utförarorganisationernas behov med säkerställda kontrollmöjligheter. Myndigheterna ska därutöver bistå E-hälsomyndigheten med kunskap om hur den digitala tjänsten bör utformas för att främja barns och ungas användning av fritidskortet. MUCF och Statens kulturråd ska när uppdraget utförs föra dialog med utförarorganisationerna och med Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer. MUCF och Statens kulturråd ska också samverka med Sveriges Riksidrottsförbund och Svenskt Friluftsliv. I arbetet bör även synpunkter inhämtas från barn och unga med olika livsförutsättningar och erfarenheter.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram förslag till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kommunikationsstrategi för fritidskortet. I uppdraget ingår att bedöma kostnaderna för de kommunikationsinsatser som bör genom-föras under 2023 och framåt. Olika ändamålsenliga ambitionsnivåer ska övervägas. Folkhälsomyndigheten ska när uppdraget utförs ha en nära samverkan med E-hälsomyndigheten, och samverka med Försäkringskassan, MUCF, Statens kulturråd och de utförarorganisationer som kommer att omfattas av fritidskortet samt med Sveriges Kommuner och Regioner.

Folkhälsomyndigheten ska även ta fram förslag till en modell för att löpande följa upp och utvärdera fritidskortets effekter på folkhälsan för barn och unga. I uppdraget ingår att analysera vilka rättsliga förutsättningar som krävs för att effektivt kunna följa upp och utvärdera fritidskortet samt kostnader för uppföljning och utvärdering under 2024 och framåt. Folkhälsomyndig-heten ska när uppdraget utförs ha en nära samverkan med E-hälsomyndig-heten och samverka med andra berörda myndigheter som t.ex. MUCF, Naturvårdsverket, Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet för att säkerställa att uppföljningen och utvärderingen av fritidskortet omfattar alla relevanta aspekter.