Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Rättelse av regeringsbeslut om uppdrag att ansvara för genomförandet av Open Data Charters stadga Diarienummer: Fi2023/01495

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen rättar beslutet den 30 mars 2023 på så sätt att utgiftsområdet
rätteligen ska vara 22 Kommunikationer.

Ärendet
Regeringen beslutade den 30 mars 2023 om att uppdra åt Myndigheten för
digital förvaltning (Digg) att ansvara för genomförandet av den
internationella organisationen Open Data Charters stadga med principer för
tillgängliggörande av data (Fi2023/01226). I beslutet anges att utgifterna för
uppdragets genomförande ska belasta det inom utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 2:4
Informationsteknik och telekommunikation, anslagsposten 4.
Utgiftsområdet ska rätteligen vara 22 Kommunikationer.