Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Ändring av uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism inom hälso- och sjukvården (A2022/00751) på följande sätt.

Ladda ner:

Uppdragstiden förlängs. Socialstyrelsen ska istället senast den 1 mars 2024
delredovisa uppdraget och senast den 1 mars 2025 slutredovisa till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) med kopia till Forum för levande historia. I slutredovisningen ska ingå en redogörelse av i vilken utsträckning kunskapsstödet har spridits till målgruppen och, i den mån det är möjligt, hur det har kunnat omsättas och förankras i hälso- och sjukvårdspersonalens vardagliga arbete.

För uppdragets genomförande får myndigheten under 2024 använda högst
2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för budgetåret 2024 uppförda anslaget 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 Nationell
plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Medlen betalas
ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december
2024. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till det
diarienummer som detta beslut har. 

Laddar...