Remiss av Ds 2015:44 Passdatalag Diarienummer: Ju2015/06913/L4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Passdatalag (Ds 2015:44).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 januari 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.