Remiss SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande Diarienummer: N2015/08971/PUB

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016.

Remissinstanser:

 1. Riksdagens ombudsmän
 2. Riksrevisionen
 3. Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
 4. Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen
 5. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
 6. Boverket
 7. Jordbruksverket
 8. Naturvårdsverket
 9. Lantmäteriet
 10. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 11. Trafikverket
 12. Sjöfartsverket
 13. Konkurrensverket
 14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 15. Tillväxtverket
 16. Konsumentverket
 17. Riksantikvarieämbetet
 18. Myndigheten för delaktighet
 19. Socialstyrelsen
 20. Regelrådet
 21. Statens Fastighetsverk
 22. Fortifikationsverket
 23. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 24. Ekonomistyrningsverket
 25. Statskontoret
 26. Vinnova
 27. Kungl. Tekniska högskolan
 28. Blekinge tekniska högskola
 29. Stockholms universitet
 30. Länsstyrelsen i Stockholms län
 31. Länsstyrelsen i Östergötlands län
 32. Länsstyrelsen i Kalmar län
 33. Länsstyrelsen i Kronobergs län
 34. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 35. Länsstyrelsen i Värmlands län
 36. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 37. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 38. Botkyrka kommun
 39. Haninge kommun
 40. Järfälla kommun
 41. Lidingö kommun
 42. Nynäshamns kommun
 43. Solna kommun
 44. Stockholms kommun
 45. Uppsala kommun
 46. Katrineholms kommun
 47. Norrköpings kommun
 48. Jönköpings kommun
 49. Mullsjö kommun
 50. Ljungby kommun
 51. Karlskrona kommun
 52. Kristianstad kommun
 53. Höganäs kommun
 54. Ystad kommun
 55. Varbergs kommun
 56. Göteborgs kommun
 57. Herrljunga kommun
 58. Vänersborgs kommun
 59. Karlstads kommun
 60. Hagfors kommun
 61. Örebro kommun
 62. Sala kommun
 63. Borlänge kommun
 64. Sandvikens kommun
 65. Sollefteå kommun
 66. Lycksele kommun
 67. Gällivare kommun
 68. Piteå kommun
 69. Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering
 70. Skåne läns landsting
 71. Västmanlands läns landsting
 72. Sveriges Kommuner och Landsting
 73. Handikappförbunden (HSO)
 74. Lika Unika
 75. Sveriges advokatsamfund
 76. Svenskt Näringsliv
 77. Företagarna
 78. Näringslivets regelnämnd
 79. Byggherrarna Sverige AB
 80. Botrygg AB
 81. PEAB
 82. Riksbyggen
 83. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO
 84. Vasakronan
 85. Fastighetsägarna Sverige
 86. Föreningen för samhällsplanering
 87. Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare
 88. Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
 89. Hyresgästföreningen, riksförbundet
 90. Bostadsrätterna AB
 91. Riksförbundet Enskilda Vägar
 92. IQ Samhälls byggnad
 93. SmåKom
 94. Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund
 95. Svenska Kommunaltekniska föreningen
 96. Samhällsbyggarna
 97. Sveriges Arkitekter
 98. Sveriges stadsarkitektförening
 99. Sveriges Byggindustrier
 100. Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 101. Villaägarnas Riksförbund
 102. Lantbrukarnas Riksförbund

Planprocessutredningen betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser.

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016. Remissvaren önskas i elektronisk form via e-post till Näringsdepartementets registrator med kopia till Maria Edlund i både Word- och pdf-format. Vi uppskattar om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer utan snedstreck, N2015-08971-PUB följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i rapporten. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/08971/PUB.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Frågor under remisstiden kan ställas till Ivar Frostenson, telefonnummer 08-405 35 32.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.