Remiss av promemorian En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (utkast till Lagrådsremiss) Diarienummer: JU2016/05383/L7

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat promemorian En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (utkast till Lagrådsremiss).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 19 september 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.