Remiss SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten Diarienummer: Ju2016/06793/Å

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat betänkandet Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 25 januari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.