Remiss av EU-direktiv om vissa insolvensfrågor Diarienummer: Ju2016/08869/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat EU-direktiv om vissa insolvensfrågor.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare. Förslaget åtföljs av en konsekvensbedömning.

Dokumenten finns ännu bara på engelska. De finns elektroniskt tillgängliga på webbplatsen eur-lex.europa.eu på följande celexnummer:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 14 februari 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.