Remiss av delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7) Diarienummer: Ju2017/01683/Å

Publicerad

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast måndagen den 29 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.