Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål SOU 2017:7

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 april 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet (dir. 2016:31).

Utredningens övergripande uppgift har varit att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet. I uppdraget har bland annat ingått att

  • identifiera möjliga huvudinriktningar i ett kommande arbete fören modernisering och effektivisering av handläggningen av stora brottmål,
  • bedöma vilka åtgärder inom ramen för dessa huvudinriktningar som det kan finnas anledning att låta utreda närmare, såsom till exempel förändringar i åtals- och förundersökningsplikten eller ytterligare åtgärder för att säkerställa att huvudförhandlingar kan genomföras i ett sammanhang, och
  • i förekommande fall föreslå inriktningen på sådana uppdrag.

Utgångspunkt för uppdraget har varit att med ett brett angreppssätt analysera alla tänkbara åtgärder inom ramen för vår övergripande uppgift. Några författningsförslag ska inte nu lämnas i denna del. Det är regeringens avsikt att med utgångspunkt i den analys som redovisas lämna tilläggsdirektiv avseende sådana åtgärder som det finns anledning att utreda närmare.

Utredningens förslag som presenteras i detta delbetänkande har två huvudinriktningar i arbetet för en modernisering och effektivisering av handläggningen av stora brottmål. För det första föreslår utredningen att reglerna om straffprocessens ramar bör utredas. För det andra föreslår utredningen att reglerna om vad som ska gälla för domstolens beslutsunderlag ses över.

Pressmeddelande: Utredningen om processrätt och stora brottmål har lämnat ett delbetänkande

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)