Remiss av SOU 2019:38 Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg Diarienummer: Ju2019/02387/Å

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg, SOU 2019:38.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 november 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.