Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Publicerad

Regeringen föreslår lag­ändringar som syftar till att göra hand­lägg­ningen av fram­för allt stora brott­mål mer modern, flexibel och effektiv.

Ladda ner:

Förslagen innebär att möjlig­heterna att använda berättel­ser som lämnats vid tidiga förhör utökas. Bevis­ning kan därmed i större utsträck­ning tas upp och läggas fram på det sätt som är lämp­ligast i varje enskilt fall. Det kan ge mer till­förlit­lig bevis­ning och bättre förut­sätt­ningar för materi­ellt riktiga domar. Det kan också med­föra en minskad påfrest­ning för för­hörs­per­soner och en minskad risk för att vittnen och brotts­offer utsätts för hot eller andra påtryck­ningar i syfte att få dem att ta tillbaka eller ändra sina uppgifter inför huvud­förhand­lingen i domstol. Det handlar bland annat om utökade möjlig­heter att

  • tillåta berättelser från förhör inför en brotts­bekämpande myndig­het som bevis,
  • ta upp bevis­ning i dom­stol före huvud­förhand­ling, till exempel i stora brott­mål eller om det kan antas få bety­delse för frågan om att häva ett häkt­nings­beslut eller restrik­tioner, och
  • använda vittnes­attester som bevis­ning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)