Proposition från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör Prop. 2020/21:209

Publicerad

Regeringen föreslår lag­änd­ringar som syftar till att göra hand­läggningen av framför allt stora brott­mål mer modern, flexibel och effektiv.

Ladda ner:

Förslagen innebär att möjligheterna att använda berät­telser som lämnats vid tidiga förhör utökas. Bevis­ning kan därmed i större utsträck­ning tas upp och läggas fram på det sätt som är lämp­ligast i varje enskilt fall. Det kan ge mer till­för­litlig bevisning och bättre förutsätt­ningar för materiellt riktiga domar. Det kan också medföra en minskad påfrest­ning för förhörs­personer och en minskad risk för att vittnen och brotts­offer utsätts för hot eller andra påtryck­ningar i syfte att få dem att ta tillbaka eller ändra sina uppgifter inför huvudförhandlingen i domstol. Det handlar bland annat om utökade möjligheter att

  • tillåta berättelser från förhör inför en brotts­bekäm­pande myndig­het som bevis,
  • ta upp bevis i domstol före huvud­förhandling, till exempel i stora brottmål eller om det kan antas få bety­delse för frågan om att häva ett häktnings­beslut eller restrik­tioner, och
  • använda vittnes­attester som bevis.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)