Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 29 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.