Remiss av Framställan om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Diarienummer: N2017/06279/MRT, N2017/06280/MRT

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remitterat Framställan om ändringar i militärförordningen och förordningen om vägtrafikregister. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den
9 oktober 2018.

Remissinstanser:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.