Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och ett stoppdatum den 31 december 2021 bör införas i Sverige Diarienummer: I2020/00777/E

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

I promemorian görs bedömningen att ett datumstopp bör införas den 31 december 2021 och att systemet kan därmed kan avslutas 2035. Bakgrunden till förslaget är den snabba utbyggnaden av vindkraft och att det uppställda målet om 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion till 2030 bedöms uppnås i förtid, redan innan utgången av 2021. Promemorian innehåller även förslag på ny utformning av den så kallade kvotkurvan så att systemet kan avslutas tidigare och samtidigt som i Norge. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

I och med att det föreslagna stoppdatumet har satts utifrån en prognos för utbyggnaden finns även ett förslag om att stoppdatumet bör flyttas fram om målet ovan inte nås eller om utbudet av elcertifikat före utgången av 2021 bedöms kunna bli litet i förhållande till efterfrågan fram till 2035.

Förslagen i promemorian bedöms kräva ändringar i avtalet mellan Norge och Sverige om en gemensam marknad för elcertifikat. Ett nytt avtal kräver enighet med Norge. Diskussioner pågår därför mellan Olje- och energidepartementet och Infrastrukturdepartementet om vilka eventuella ändringar som behöver göras i avtalet.

Infrastrukturdepartementet följer utvecklingen inom elcertifikatsmarknaden noga.

Promemoria Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Fakta

2017 ändrades avtalet mellan Sverige och Norge till följd av Sveriges initiativ genom den svenska energiöverenskommelsen till en ambitionshöjning inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden till 18 TWh ny förnybar el till 2030. Vidare förlängdes systemet till 2045. Norge har sedan tidigare infört en stoppmekanism innebärande ett datumstopp den 31 december 2021. Enligt avtalet med Norge ska Sverige införa en stoppmekanism innan utgången av 2020.

Inom ramen för kontrollstation 2019 fick Energimyndigheten i uppdrag att utforma förslag till stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten redovisade uppdraget i december 2018 (I2019/00992/E). I promemorian som nu går ut på remiss skiljer sig förslagen mot det förslag som Energimyndigheten lämnade i sin rapport.

Laddar...