Remiss från Socialdepartementet

Inbjudan till remissmöte angående utkastet till lagrådsremiss Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Publicerad

I ett utkast till en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Remissinstanser:

Socialdepartementet önskar ta del av era synpunkter på utkastet till lagrådsremiss och bjuder därför in till ett remissmöte tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.00-14.30.

Remissmötet kommer att genomföras på skype och telefon, praktisk information inför mötet kommer att skickas till anmälda deltagare med e-post.

 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.