Remiss av betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51 Diarienummer: Ju2020/03115/L2

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal, SOU 2020:51.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast onsdagen den 11 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.