Remiss från Socialdepartementet

Remiss PM Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Diarienummer: S2021/02250

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 10 maj 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.