Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Oberoende aggregatorer Förslag till nya regler för att genomföra elmarknadsdirektivet Diarienummer: I2021/01065

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.