Remiss av promemorian Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter Diarienummer: M2021/01463

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss av promemorian Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.