Remiss av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021 Diarienummer: I2021/03377

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts svara på remissen av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.