Remiss av Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021 Diarienummer: I2021/03377

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Infrastrukturdepartementet har remitterat Affärsverket svenska kraftnäts rapport Kontrollstation dammsäkerhet 2021.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 28 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.