Remiss från Socialdepartementet

Remiss av DS Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) Diarienummer: S2022/03310

Publicerad

Här ka n du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Regler om privata +sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (DS 2022:15).

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den15 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.