Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång Diarienummer: Fi2023/01601

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.