Remiss av SOU 2023:42 Ett modernare regelverk för legalisering, apostille och andra former av intyganden Diarienummer: UD2023/12769

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av betänkandet Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden (SOU 2023:42). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 2 februari 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.