Utrikesdepartementets funktionella enheter

Uppdaterad

Europakorrespondentenheten (UD-EUKORR)

Europakorrespondentenheten ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) inom UD. Som en del av denna uppgift förbereder och deltar enheten i EU:s utrikesministermöten (FAC, Gymnich).

Därutöver ansvarar enheten för UD:s områden vid allmänna rådets möten (GAC), samt UD:s områden vid Europeiska rådets möten (ER). Vidare ansvarar enheten för instruktionsgivning till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), RELEX samt COREPER. Enhetens arbete bedrivs i nära samråd med departementsledningen.

Enhetschef/Europakorrespondent: Martin Åberg.

Enheten för europeisk säkerhetspolitik (UD-ES)

Enheten för europeisk säkerhetspolitik (ES) är ansvarig för den svenska säkerhetspolitikens grundläggande principer och doktrin. Här ingår säkerhetspolitiska konsekvenser av utvecklingen främst inom EU och dess närområde, inklusive den transatlantiska länken och värnandet av den europeiska säkerhetsordningen. Vidare ansvarar enheten för bilaterala, nordiska och nordisk-baltiska säkerhetspolitiska samarbeten. Inom enhetens ansvarsområde faller också cybersäkerhetsfrågor, sanktionssamordning, liksom samordning och utveckling av Utrikesdepartementets arbete mot terrorism och hybrida hot. Under hösten 2020 tillförs enheten även ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet.

UD-ES är sammanhållande för svensk politik inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), inklusive europeisk konventionell rustningskontroll, Europarådet, liksom för Sveriges partnerskap med Nato.

UD-ES ansvarar också för den säkerhetspolitiska dimensionen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) inom EU, liksom för EU:s civila och militära krishanteringsinsatser. Enheten ansvarar därtill för säkerhetspolitiska aspekter av insatser där Sverige deltar under ledning av Nato eller i andra konstellationer.

Enheten för europeisk säkerhetspolitik har tre grupper: Europagruppen, Euroatlantiska gruppen samt Gruppen för hybridhot, cyberfrågor och nya teknologier. Till enheten knyts under åren 2020-2022 även sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap 2021.

Enhetschef: Johan Frisell.

Enheten för främjande och hållbart företagande (UD-FH)

Enheten svarar för frågor som rör främjandet av svensk export inklusive projektexport och internationell upphandling, utländska investeringar i Sverige, kultur och Sverigebilden samt hållbart företagande.

Enheten arbetar tillsammans med myndigheter och organisationer, andra enheter på UD och andra departement samt utlandsmyndigheter (ambassader och konsulat) för att underlätta för svenskt näringsliv att hävda sig på internationella marknader och bidra till ökad svensk export och ökade utländska investeringar i Sverige samt att skapa intresse, förtroende och goodwill för Sverige.

Enheten ansvarar även för regeringens arbete för att främja hållbart företagande bland annat genom ansvaret för OECD:s riktlinjer för multinationella företag inkl. den Nationella Kontaktpunkten, FN:s Global Compact och anti-korruption.

Enheten har huvudmannaskap för följande myndigheter och organisationer med statlig verksamhet och/eller statligt uppdrag: Exportkreditnämnden (EKN), Svenska institutet (SI), det statliga engagemanget i Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) och de statligt stödda räntorna (CIRR) i AB Svensk Exportkredit (SEK).

Enheten är vidare ansvarig för samordningen av det statliga främjandet av export och näringslivets internationalisering inom Team Sweden, samt för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) som är ett forum för informationsutbyte, samordning och gemensamt agerande vad gäller Sverigeprofilering.

Enhetschef: Dag Juhlin-Dannfelt.

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR)

Enheten ansvarar för folkrättsliga frågor inklusive mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespolitiken. Detta inkluderar bland annat FN-stadgans folkrätt, den humanitära rätten, havsrätt, internationell straffrätt, immunitet och privilegier, rikets gränser samt traktaträtt. I verksamheten ingår även frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter i internationella fora, EU samt bilateralt, inklusive i utvecklingssamarbetet. Regeringens demokratisatsning samordnas på enheten. Enheten företräder också regeringen inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter liksom inför de kommittéer inom FN som tillåter individuella klagomål. I enhetens verksamhet ingår även samordning av utrikespolitiska aspekter av flykting- och migrationspolitiska frågor.

Enhetschef: Niklas Kebbon. 

Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD-FN)

Enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD-FN) ansvarar för samordning och utveckling av den övergripande svenska FN-politiken, inklusive i arbetet i FN:s generalförsamling, FN:s säkerhetsråd och insatser samt FN:s ekonomiska och sociala råd. Därutöver samordnar enheten kandidaturfrågor inom FN-systemet.

Enheten svarar för övergripande svensk politik avseende konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsbyggande. Enheten ansvarar också för utveckling av svensk humanitär politik, inklusive Sveriges humanitära bistånd genom FN, EU och Internationella rödakorsrörelsen.

FN-enheten samordnar övergripande samstämmighetsfrågor inom det multilaterala utvecklingssamarbetet, liksom budgetfrågor och styrning och utvärdering av Sveriges bidrag till FN och strategiska partners. FN-enheten ansvarar för Folke Bernadotteakademin. 

Andra viktiga arbetsområden är globala hälsofrågor, inklusive globala hälsofonder, samt människohandel. Enheten har sammanhållande ansvar för frågor om kvinnor, fred och säkerhet (WPS), samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Enhetschef: Carl Skau.

Enheten global agenda (UD-GA)

Enheten global agenda (GA) ansvarar för UD:s arbete inom miljö, klimat, biologisk mångfald, hav och energi, samt vatten och sanitetsfrågor inom utvecklingssamarbetet. GA ansvarar också för styrning och uppföljning av Sveriges utvecklingssamarbete genom Världsbanken, regionala utvecklingsbanker samt globala miljö- och klimatfonder. Sveriges stöd till dessa fonder och banker uppgår till närmare 6 miljarder kronor per år. Enheten ansvarar också för den feministiska utrikespolitiken, det internationella arbetet med Agenda 2030, samstämmighetspolitiken, utvecklingsfinansiering och det globala partnerskapet Global Deal som främjar dialog och samarbete mellan aktörer på arbetsmarknaden.

Vidare ansvarar enheten för bevakning och analys av långsiktiga globala utmaningar och hot och de säkerhets- och utvecklingspolitiska aspekterna av dessa. Vid enheten ligger också ansvaret för Utrikespolitiska Institutet.  

Enhetschef: Sigrún Rawet. 

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD-HI)

Enheten är Regeringskansliets centrala enhet för frågor om handelspolitik, internationell handel och investeringar samt EU:s gemensamma handelspolitiska lagstiftning. Enheten ansvarar också i Regeringskansliet för genomförandet och utvecklandet av Sveriges politik i frågor som rör EU:s inre marknad, med särskilt ansvar för fri rörlighet för varor och tjänster.

Enheten svarar vidare för den multilaterala handelspolitiken i till exempel Världshandelsorganisationen (WTO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) samt, tillsammans med UD:s geografiska enheter, EU:s bilaterala handelsavtal med tredje land.

Inom enhetens ansvarsområde ligger även frågor om internationellt tullsamarbete, tull- och ursprungsregler, immaterialrätt, handel och hållbar utveckling inklusive handelsrelaterat stöd till utvecklingsländer liksom lagstiftningsförhandlingar och insatser på EU-nivå inom bland annat varu- och tjänsteområdet, den digitala inre marknaden och standardisering.

Enheten har ansvar för frågor som rör Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll samt Sveriges standardiseringsförbund.

Enhetschef: Charlotte Sammelin.

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (UD-IU)

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete svarar för övergripande styrning och utvärdering av det samlade svenska utvecklingssamarbetet, inklusive UD:s policyutveckling inom biståndsområdet och metodutveckling och biståndsformer inom utvecklingssamarbetet.

IU svarar för samordning av positioner och agerande inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete, och CODEV- och DCI-hanteringen samt samordning av frågor rörande OECD/Development Assistance Committee.

IU samordnar budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Enheten har ansvar för frågor som rör Sida, Swedfund International AB och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Enhetschef: Per Holmström.

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (KC) arbetar med frågor som rör konsulärt stöd till enskilda, konsulär krisberedskap och civilrättsliga frågor. Enheten ansvarar också för UD:s reserekommendationer.

Konsulärt stöd till enskilda handlar om det stöd som svenska medborgare och personer bosatta i Sverige kan få av ambassader och konsulat, till exempel i händelse av nödsituationer, frihetsberövanden och dödsfall utomlands. Enheten ansvarar för UD:s operativa konsulära krisarbete. Man handhar de konsulära förstärkningsstyrkorna och bidrar till hög beredskaps- och krishanteringsförmåga i utlandsorganisationen, till exempel genom beredskapsplaner och övningar. I de civilrättsliga frågorna ingår bland annat bortförda barn samt UD-relaterade faderskaps- och äktenskapsfrågor.

Till enheten hör UD-jouren som svarar för ambassadernas konsulära beredskap utanför kontorstid.

Enhetschef: Cecilia Julin.

Kommunikationsenheten (UD-KOM)

UD KOM arbetar för att stödja den politiska ledningen och UD:s enheter med kommunikation om utrikes- och säkerhetspolitik, globalt utvecklingssamarbete, handelspolitik och Sverigefrämjande. Enheten har även ett särskilt ansvar för kommunikation om myndighetsdelarna av utrikesförvaltningens verksamhet, till exempel konsulära frågor och kriskommunikation.

UD KOM driver utrikesförvaltningens fortsatta utveckling av strategisk kommunikation och offentlig diplomati. Enheten arbetar med strategiska kommunikationsinsatser utifrån politiska prioriteringar och enhetens redaktion utvecklar och producerar kommunikationsmaterial till utrikesförvaltningens många olika kanaler, såväl för interna som externa målgrupper. Dessutom ansvarar UD KOM för utvecklingen av UD:s sidor på www.regeringen.se, www.swemfa.se, intranätet Klaranätet och personaltidningen UD-kuriren samt för utvecklingen av utlandsmyndigheternas webbplatser, www.swedenabroad.com. Grafisk formgivning är också ett av KOM:s ansvarsområden.

UD:s presstjänst ger dagligt stöd och service till media. UD KOM ansvarar också för ackreditering av utländska korrespondenter i Sverige och för mediearrangemang i samband med officiella besök.

I enheten ingår Språktjänsten som översätter till och från engelska och svenska samt erbjuder språkgranskning och hjälp med språk- och termfrågor. Språktjänsten ansvarar också för utgivningen av Utrikes namnbok.

Enhetschef: Viktoria Li.

Enheten för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS)

Enheten ansvarar för nedrustnings- och icke-spridningsfrågor, inklusive exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbel användning. Detta innebär att enheten har ansvar för hur arbetet med att kontrollera, eliminera, och förhindra spridningen av vapen av olika slag ska drivas, globalt men även regionalt och bilateralt. Frågor om kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (s.k. massförstörelsevapen), samt konventionella vapen och missiler bevakas. Enheten har myndighetsansvar för Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) och samt departementets övergripande ansvar för stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).

Enhetschef: Ann-Sofie Nilsson.

Protokollet (UD-PROT)

UD Protokollet ansvarar för planering och genomförande av inkommande och utgående statsbesök, officiella besök till Statsrådsberedningen och Utrikesdepartementet, samt representationsmåltider för den politiska ledningen på UD.

Protokollet svarar vidare för kontakter med utländska ambassader, karriärkonsulat och internationella organisationer i Sverige, inklusive frågor om deras skydd och säkerhet.

Protokollet tolkar och tillämpar Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, beslutar om diplomatviseringar, uppehållstillstånd och ID-kort för utländska diplomater och bistår svenska myndigheter i frågor om immunitet och privilegier. Enheten utfärdar diplomat- och tjänstepass för utsända från Sverige.

Agremang och ackreditering avseende utländska ambassadörer och exekvatur för utländska konsuler handläggs av enheten, liksom ordensärenden.

Information om immunitet och privilegier i Sverige finns samlad på den så kallade diplomatportalen på government.se

Enhetschef: Maria Christina Lundqvist