Utrikesdepartementets funktionella enheter

Uppdaterad

Europakorrespondentenheten (UD-EUKORR)

Europakorrespondentenheten ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) inom UD. Som en del av denna uppgift förbereder och deltar enheten i EU:s utrikesministermöten (FAC, Gymnich).

Därutöver ansvarar enheten för UD:s områden vid allmänna rådets möten (GAC), samt UD:s områden vid Europeiska rådets möten (ER). Vidare ansvarar enheten för instruktionsgivning till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), RELEX samt COREPER. Enhetens arbete bedrivs i nära samråd med departementsledningen.

Enhetschef/Europakorrespondent: Martin Åberg.

Enheten för europeisk säkerhetspolitik (UD-ES)

Enheten för europeisk säkerhetspolitik (ES) är ansvarig för den svenska säkerhetspolitikens grundläggande principer och doktrin. Här ingår säkerhetspolitiska konsekvenser av utvecklingen främst inom EU och dess närområde, inklusive den transatlantiska länken och värnandet av den europeiska säkerhetsordningen. Vidare ansvarar enheten för bilaterala, nordiska och nordisk-baltiska säkerhetspolitiska samarbeten. Inom enhetens ansvarsområde faller också cybersäkerhetsfrågor, sanktionssamordning, liksom samordning och utveckling av Utrikesdepartementets arbete mot terrorism och hybrida hot. Under hösten 2020 tillförs enheten även ett särskilt sändebud mot organiserad brottslighet.

UD-ES är sammanhållande för svensk politik inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), inklusive europeisk konventionell rustningskontroll, Europarådet, liksom för Sveriges partnerskap med Nato.

UD-ES ansvarar också för den säkerhetspolitiska dimensionen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) inom EU, liksom för EU:s civila och militära krishanteringsinsatser. Enheten ansvarar därtill för säkerhetspolitiska aspekter av insatser där Sverige deltar under ledning av Nato eller i andra konstellationer.

Enheten för europeisk säkerhetspolitik har tre grupper: Europagruppen, Euroatlantiska gruppen samt Gruppen för hybridhot, cyberfrågor och nya teknologier. Till enheten knyts under åren 2020-2022 även sekretariatet för Sveriges OSSE-ordförandeskap 2021.

Enhetschef: Julius Liljeström.

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR)

Enheten ansvarar för allmän folkrättslig rådgivning och bevakning av folkrättsliga frågor och mänskliga rättigheter (MR) i internationella fora. Inom detta ansvarsområde finns den humanitära rätten (krigets lagar), havsrätt och traktaträtt (avtal mellan stater, internationella organisationer med mera) liksom frågor om immunitet och privilegier.

Enheten företräder också Sverige inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg liksom inför de MR-kommittéer inom FN som tillåter individuella klagomål.

Enheten ansvarar även för demokratifrågor i utrikespolitiken och för utvecklingssamarbete med inriktning på demokrati, mänskliga rättigheter samt informations- och kommunikationsteknologi.

Enhetschef: Niklas Kebbon. 

Enheten för FN-politik (UD-FN)

Enheten för FN-politik (FN) svarar för samordning och utveckling av den övergripande svenska FN-politiken, inklusive i arbetet i FN:s generalförsamling, FN:s säkerhetsråd och insatser samt FN:s ekonomiska och sociala råd, reformer i FN-systemet och samordning av kandidaturfrågor inom FN-systemet.

FN-enheten samordnar övergripande samstämmighetsfrågor inom det multilaterala utvecklingssamarbetet, och styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete genom FN. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner och internationella utrikes- och utvecklingspolitiska aspekter av globala hälsofrågor, inklusive globala hälsofonder.

Gruppen för samordning av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 är också placerad på enheten.

Enhetschef: Carl Skau.

Enheten global agenda (UD-GA)

Enheten global agenda (GA) svarar för övergripande samordning inom ramen för Agenda 2030 och departementets och regeringskansliets arbete med Politiken för global utveckling (PGU).

GA svarar även för samordning och utveckling av den feministiska utrikespolitiken inklusive jämställdhetsfrågor inom utvecklingssamarbetet. Andra ansvarsområden är samstämmighet i UD:s arbete med klimatfrågor (inklusive inom FN och EU), styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete inom miljö- och klimatområdet samt säkerhets- och utvecklingspolitiska aspekter av energifrågor.

Slutligen svarar GA för styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete genom Världsbanken, regionala utvecklingsbanker, utvecklingsfonder, multilaterala miljö- och klimatfonder. Enheten ansvarar även för bevakning och analys av långsiktiga globala utmaningar och hot och de säkerhets- och utvecklingspolitiska aspekterna på dessa.

Enheten har ansvar för frågor som rör Utrikespolitiska institutet.

Tillförordnad enhetschef: Inger Buxton.

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD-HI)

Enheten är Regeringskansliets centrala enhet för frågor om handelspolitik, internationell handel och investeringar samt EU:s gemensamma handelspolitiska lagstiftning. Enheten ansvarar också i Regeringskansliet för genomförandet och utvecklandet av Sveriges politik i frågor som rör EU:s inre marknad, med särskilt ansvar för fri rörlighet för varor och tjänster.

Enheten svarar vidare för den multilaterala handelspolitiken i till exempel Världshandelsorganisationen (WTO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) samt, tillsammans med UD:s geografiska enheter, EU:s bilaterala handelsavtal med tredje land.

Inom enhetens ansvarsområde ligger även frågor om internationellt tullsamarbete, tull- och ursprungsregler, immaterialrätt, handel och hållbar utveckling inklusive handelsrelaterat stöd till utvecklingsländer liksom lagstiftningsförhandlingar och insatser på EU-nivå inom bland annat varu- och tjänsteområdet, den digitala inre marknaden och standardisering.

Enheten har ansvar för frågor som rör Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll samt Sveriges standardiseringsförbund.

Enhetschef: Magnus Rydén.

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (UD-IU)

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete svarar för övergripande styrning och utvärdering av det samlade svenska utvecklingssamarbetet, inklusive UD:s policyutveckling inom biståndsområdet och metodutveckling och biståndsformer inom utvecklingssamarbetet.

IU svarar för samordning av positioner och agerande inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete, och CODEV- och DCI-hanteringen samt samordning av frågor rörande OECD/Development Assistance Committee.

IU samordnar budget- och anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Enheten har ansvar för frågor som rör Sida, Swedfund International AB och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Enhetschef: Per Holmström.

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (KC) arbetar med frågor som rör konsulärt stöd till enskilda, konsulär krisberedskap och civilrättsliga frågor. Enheten ansvarar också för UD:s reserekommendationer.

Konsulärt stöd till enskilda handlar om det stöd som svenska medborgare och personer bosatta i Sverige kan få av ambassader och konsulat, till exempel i händelse av nödsituationer, frihetsberövanden och dödsfall utomlands. Enheten ansvarar för UD:s operativa konsulära krisarbete. Man handhar de konsulära förstärkningsstyrkorna och bidrar till hög beredskaps- och krishanteringsförmåga i utlandsorganisationen, till exempel genom beredskapsplaner och övningar. I de civilrättsliga frågorna ingår bland annat bortförda barn samt UD-relaterade faderskaps- och äktenskapsfrågor.

Till enheten hör UD-jouren som svarar för ambassadernas konsulära beredskap utanför kontorstid.

Enhetschef: Cecilia Julin.

Kommunikationsenheten (UD-KOM)

UD KOM arbetar för att stödja den politiska ledningen och UD:s enheter med kommunikation om utrikes- och säkerhetspolitik, globalt utvecklingssamarbete, handelspolitik och Sverigefrämjande. Enheten har även ett särskilt ansvar för kommunikation om myndighetsdelarna av utrikesförvaltningens verksamhet, till exempel konsulära frågor och kriskommunikation.

UD KOM driver utrikesförvaltningens fortsatta utveckling av strategisk kommunikation och offentlig diplomati. Enheten arbetar med strategiska kommunikationsinsatser utifrån politiska prioriteringar och enhetens redaktion utvecklar och producerar kommunikationsmaterial till utrikesförvaltningens många olika kanaler, såväl för interna som externa målgrupper. Dessutom ansvarar UD KOM för utvecklingen av UD:s sidor på www.regeringen.se, www.swemfa.se, intranätet Klaranätet och personaltidningen UD-kuriren samt för utvecklingen av utlandsmyndigheternas webbplatser, www.swedenabroad.com. Grafisk formgivning är också ett av KOM:s ansvarsområden.

UD:s presstjänst ger dagligt stöd och service till media. UD KOM ansvarar också för ackreditering av utländska korrespondenter i Sverige och för mediearrangemang i samband med officiella besök.

I enheten ingår Språktjänsten som översätter till och från engelska och svenska samt erbjuder språkgranskning och hjälp med språk- och termfrågor. Språktjänsten ansvarar också för utgivningen av Utrikes namnbok.

Tillförordnad enhetschef: Viktoria Li.

Enheten för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS)

Enheten ansvarar för nedrustnings- och icke-spridningsfrågor, inklusive exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbel användning. Detta innebär att enheten har ansvar för hur arbetet med att kontrollera, eliminera, och förhindra spridningen av vapen av olika slag ska drivas, globalt men även regionalt och bilateralt. Frågor om kärnvapen, biologiska och kemiska vapen (s.k. massförstörelsevapen), samt konventionella vapen och missiler bevakas.

Enhetschef: Andrés Jato.

Protokollet (UD-PROT)

UD Protokollet ansvarar för planering och genomförande av inkommande och utgående högnivåbesök, inklusive statsbesök, samt representationsmåltider för den politiska ledningen.

Protokollet tolkar och tillämpar Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, utfärdar diplomatviseringar och ID-kort för utländska diplomater och bistår svenska myndigheter i frågor om immunitet och privilegier. Enheten utfärdar diplomat- och tjänstepass för utsända från Sverige.

Protokollet svarar vidare för kontakter med utländska ambassader, konsulat och internationella organisationer i Sverige, inklusive frågor om deras säkerhet. Agremang och ackreditering avseende utländska ambassadörer och exekvatur för utländska konsuler handläggs av enheten, liksom ordensärenden.

Information om immunitet och privilegier i Sverige finns samlad på den så kallade diplomatportalen på den engelska delen av UD.se

Enhetschef: Christina Maria Lundqvist.