Gemensamt uttalande från den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752 angående skiljedomsförfarande

Publicerad

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Sverige, Kanada, Ukraina och Storbritannien. Detta är en översättning av uttalandet som ursprungligen publicerades på engelska den 28 december 2022.

Den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen för offer från PS752 presenterade i dag följande gemensamma uttalande:

I egenskap av ministrar som företräder Sverige, Kanada, Ukraina och Storbritannien, har vi i dag vidtagit konkreta åtgärder för att säkerställa att våra ansträngningar för att ställa Iran till svars för den olagliga nedskjutningen av Ukraine International Airlines flygning 752 (PS752) kan hänskjutas till tvistlösning.

Vi har särskilt ställt krav på att Iran underkastar sig ett bindande skiljedomsförfarande, i enlighet med artikel 14 i Konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet från 1971, när det gäller tvisten kring nedskjutningen av PS752 med hjälp av två luftvärnsrobotar som rättsstridigt och uppsåtligen avfyrades av medlemmar i Irans Islamiska revolutionsgardes luftförsvarsförband.

Samordningsgruppen är fast besluten att fortsätta ansträngningarna för att ställa Iran till svars för ett antal överträdelser av internationella skyldigheter enligt flera överenskommelser. Detta ingår i vår bredare strategi för att säkerställa insyn, rättvisa och ansvarsutkrävande för offren och deras familjer.