Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner, och i förlängningen även ekonomin och den allmänna säkerheten. Förtroendet för det finansiella systemet kan snabbt skadas om dess institutioner förknippas med illegala tillgångar och penningtvätt eller används för att finansiera terrorister eller terroristorganisationer.

Ansvariga statsråd
Max Elger
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Regeringens arbete med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

    Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är ett prioriterat arbete för regeringen som sker på flera nivåer – globalt, inom EU och nationellt. I Sverige berörs flera myndigheter av frågan, både tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter, tillsammans med stora delar av privat sektor.

    Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är också ett av delmålen i Agenda 2030: "Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet" (mål 16.4).

Så rapporterar du misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism

Läs mer på Finansinspektionens webbplats.

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer om Polismyndighetens åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

  1. Ett förebyggande system med många olika aktörer
  2. Berörda myndigheter
  3. Sveriges strategier
Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Riskbedömningar och strategi för en effektivare bekämpning

Ju bättre man känner sina egna risker, desto effektivare åtgärder kan man vidta för att begränsa dem. Svenska och internationella myndigheter och organisationer tar regelbundet fram riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Organisationen FATF skapar det internationella ramverket

Sverige är en av 39 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Sedan 1989 har FATF varit kärnan i det gränsöverskridande arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Illustration: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Högriskjurisdiktioner och internationella sanktioner

FATF identifierar löpande de jurisdiktioner i världen som uppvisar allvarliga strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Innehåll om Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.