Tidiga insatser för asylsökande

Publicerad Uppdaterad

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd. Regeringen beslutade i december 2016 om flera förordningar med anledning av tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende (abo). Dessa förordningar trädde i kraft den 1 februari 2017.

Foto: Maskot/Folio.

Länsstyrelserna får nytt uppdrag om tidiga insatser för asylsökande

Sedan den 1 februari 2017 har länsstyrelserna i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Avsikten är att länsstyrelserna genom sitt nya uppdrag ska vara en samordnande aktör som kan verka för att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt, ger verksamhet med god geografisk spridning och når en så stor andel av målgruppen som möjligt. Länsstyrelserna ska verka för att tillgången till insatser motsvarar det behov som finns i länet och att målgruppen har möjlighet att delta.

Tidiga insatser erbjuds av flera olika aktörer, bland annat inom folkbildningen. Svenska från dag ett är en satsning för att ge asylsökande och nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Studieförbunden, folkhögskolorna och från och med 2017 studieförbundet SISU Idrottsutbildarna tilldelas statsbidrag för att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning under asyltiden, vilket är viktigt för en snabbare etablering. Satsningen, som inleddes i samband med vårändringsbudgeten för 2016, fortsätter och permanenta medel avsätts till Arbetsförmedlingen från och med 2017.

 Mer om länsstyrelsernas uppdrag om tidiga insatser för asylsökande (Länsstyrelsernas webbplats)

Nytt statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande

Den 1 februari 2017 infördes ett nytt statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. Statsbidraget kan lämnas till organisationer i det civila samhället och i vissa fall även till kommuner och kommunalförbund. Ansökan ställs till länsstyrelsen som också betalar ut statsbidraget.

Kommuners rätt till ersättning för sfi för personer i anläggningsboenden avvecklas

I budgetpropositionen för 2016 avsatte regeringen medel för sfi för personer i anläggningsboende. Dessa medel har använts i mycket begränsad utsträckning och sedan den 1 februari 2017 riktas medlen därför om till ett bredare och mer flexibelt utbud av tidiga insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Med den nya inriktningen bedöms medlen komma till bättre nytta och nå betydligt fler i målgruppen.