Frågor och svar om introduktionsjobb

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Vad innebär förslaget om introduktionsjobb?

Förslaget innebär färre, enklare och mer kraftfulla anställningsstöd till arbetsgivare som anställer personer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända. Detta sker genom införande av ett nytt särskilt anställningsstöd i form av introduktionsjobb och genom ett antal förenklingar och harmoniseringar av regelverken.

Dagens olika former av särskilt anställningsstöd, förutom extratjänsterna, görs om till ett stöd - introduktionsjobb. Introduktionsjobben ersätter därmed dagens särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb.

Det nya stödet ska ha ett enhetligt tak, en subventionsnivå och ett enkelt och enhetligt handledarstöd. Införandet av introduktionsjobb innebär att traineejobben avskaffas. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb, som kommer att vara enklare och mer kraftfullt för målgruppen.

Introduktionsjobb ska kunna kombineras flexibelt med utbildning, både för att stärka den enskilda liksom för att möta kompetensbehov hos arbetsgivare. En sådan kombination ska utgå från individens behov och inte vara ett absolut krav som i dagens traineejobb och instegsjobb.

Varför vill regeringen göra detta?

Forskningen visar att de subventionerade anställningarna är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. Systemet för de subventionerade anställningarna är i dag komplicerat och det är svårt att överblicka de olika villkor och stödformer som finns i regelverket.

Detta riskerar att minska arbetsgivares vilja att använda de subventionerade anställningarna. Det riskerar också att stöden inte används på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till målgruppernas behov eller att samspelet mellan stöden inte fungerar som avsett.

Vad innebär introduktionsjobben för stödstrukturen?

Förslaget innebär färre, enklare och mer kraftfulla stöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och nyanlända. Introduktionsjobben ersätter fem av sex former av särskilt anställningsstöd:

  • särskilt anställningsstöd,
  • förstärkt särskilt anställningsstöd
  • traineejobb välfärd
  • traineejobb brist, och
  • instegsjobb.

Extratjänsterna kvarstår som en viktig insats.

Taken för den högsta möjliga subventionen i introduktionsjobb höjs i förhållande till dagens särskilda anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd och instegsjobb. Samtidigt harmoniseras taket i nystartsjobben och extratjänsterna till samma nivå. Det innebär en höjning av taket i extratjänsterna och en sänkning i nystartsjobben. Även taket i de stöd som riktar sig till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (lönebidragen och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) höjs stegvis fram till 2020. Detta bidrar till ett enklare och mer träffsäkert system genom att stöden blir mer kraftfulla för dem med svagare förankring på arbetsmarknaden.

Vidare införs en enhetlig subventionsnivå för introduktionsjobben på 80 procent. I dag varierar subventionsnivån mellan det särskilda anställningsstödet för personer i jobb- och utvecklingsgarantin (85 procent) och instegsjobben för nyanlända (80 procent).

Nuvarande och aviserade tak för subventionerna i de olika anställningsstöden (tak för högsta möjliga bidragsgrundande bruttolön, kr/mån)

Stöd Dagens tak Nytt tak
2018*
Nytt tak
2019
Nytt tak
2020
Särskilt anställningsstöd ca 17 300kr - - -
Förstärkt särskilt
anställningsstöd
ca 17 300kr - - -
Instegsjobb ca 16 500kr - - -
Introduktionsjobb - 20 000kr
Nystartsjobb 22 000kr 20 000kr
Extratjänst ca 18 800kr 20 000kr
Lönebidrag 17 100kr 18 300kr 19 100kr 20 000kr

*Introduktionsjobben kommer att införas under våren 2018, men redan hösten 2017 avser regeringen ändra tak- och subventionsnivåer i vissa av de befintliga stöden. 

Yrkesintroduktionsanställningarna berörs inte av dessa förändringar.

Vilka berörs av förslaget?

De som berörs av förslaget är dels arbetssökande som deltar i garantiprogrammen, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, dels de arbetsgivare som anställer personer från målgrupperna med lönesubventioner.

När träder förslaget i kraft?

Introduktionsjobben kommer att införas under våren 2018, men redan hösten 2017 avser regeringen att genomföra ändrade tak- och subventionsnivåer i vissa av de befintliga stöden.