Ny rapport: Sveriges arbete med global hälsa

Publicerad

Arbetet med global hälsa är brett och rymmer mycket mer än bistånd. I den nya rapporten ”Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030”, som presenterades av socialdepartementet och utrikesdepartementet på torsdagen, beskrivs perspektiven och vägen framåt.

– Det övergripande målet för Sveriges arbete med att förbättra hälsosituationen på hemmaplan och i världen är att bidra till att människor kan leva långa, friska och hälsosamma liv, säger Anders Nordström, ambassadör för global hälsa.

Anders Nordström, ambassadör för global hälsa, talade när rapporten presenterades
– Det globala hälsomålet handlar inte längre enbart om överlevnad utan om att människor ska kunna leva långa och friska liv, säger Anders Nordström. Foto: UD/Mats Samuelsson

Hälsoutvecklingen i världen de senaste 30 åren har inneburit att människor lever längre, men tyvärr blir vi inte friskare i samma takt. Barna- och mödradödligheten har mer eller mindre halverats, men samtidigt ökar fallen av diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar snabbt – och snabbast i låg- och medelinkomstländer.

– Det globala hälsomålet handlar inte längre enbart om överlevnad utan om att människor ska kunna leva långa och friska liv, säger Anders Nordström.

Svenskt internationellt arbete med hälsofrågor har under åren främst fokuserat på mödra- och barnaöverlevnad och smittsamma sjukdomar, med bistånd som främsta redskap.

– Biståndet är fortsatt viktigt, men det här handlar om mycket mer än bistånd. Inte minst partnerskap mellan olika samhällsaktörer, såsom regeringen, universitet och näringslivet, är ett viktigt kitt, säger Eva Svedling, statssekreterare på Utrikesdepartementet.

Den globala planen för hållbar utveckling, Agenda 2030, innehåller 17 mål varav mål tre (SDG3) fokuserar på hälsa och välbefinnande. I juni presenterade regeringen sin handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Socialdepartementet och Utrikesdepartementet har nu tillsammans tagit fram den rapporten som sammanfattar vad Sverige gör inom området global hälsa – utifrån nationella och internationella åtaganden inom ramen för Agenda 2030.

– Rapporten blir ett viktigt verktyg för vårt globala hälsoarbete, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet.

– Det dokument som har tagits fram syftar inte till att ersätta befintliga beslut eller specifika strategier utan ska sammanfatta dessa för att göra det tydligt hur Sveriges samlade agerande för global hälsa ser ut. Vi vill identifiera gap och möjligheter till synergier och bättre samverkan för starkare svenskt agerande inom global hälsa, säger Anders Nordström.

Tyngdpunkten ligger på tre områden:

  • Samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa.
  • Effektiva, hållbara och motståndskraftiga hälsosystem som levererar bra hälso- och sjukvård.
  • Ökad beredskap och kapacitet att upptäcka och hantera utbrott av sjukdomar och andra hälsohot.

Som ett nästa steg kommer nu olika aktörer i det svenska samhället att bjudas in till olika rundabordssamtal utifrån dessa tre områdena för att diskutera hur Sverige kan öka sin slagkraftighet i det globala hälsoarbetet.

Läs rapporten: Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030