Artikel från Finansdepartementet

Tidsplan för arbetet med lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Publicerad · Uppdaterad

I Finansdepartementet pågår ett arbete med att ta fram lagförslag för att genomföra andra tjänstepensionsdirektivet, en EU-gemensam lagstiftning med regler för företag och andra institutioner som tillhandahåller tjänstepensioner. Arbetet innefattar så väl nya regler för pensionsstiftelser som en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Den tidigare regeringen remitterade i mars 2018 förslag till nya regler för pensionsstiftelser och i juli 2018 förslag till en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Nu har remissinstanserna yttrat sig även beträffande förslaget till ny reglering för tjänstepensionsföretag och arbetet kan även i den delen gå in i nästa fas.

Lagstiftningsarbetet är omfattande och innefattar flera komplexa frågor, men drivs framåt så fort som möjligt. Eftersom arbetet med de båda förslagen är samordnat kommer beslut om lagrådsremiss för de båda förslagen att fattas samtidigt. Lagrådsremiss med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet planeras till tidig vår 2019. Beslut om proposition planeras till senare under våren 2019. Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft tidigast vid halvårsskiftet 2019.

Understödsföreningar som driver tjänstepensionsverksamhet, s.k. tjänstepensionskassor föreslås i promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar få förlängd övergångsperiod till och med utgången av november 2019. Promemorian har remitterats och sista dag för att inkomma med remissvar är den 13 februari 2019.